Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávky cez internetovú stránku  HYPERLINK "http://www.uzasnekosiky.sk" www.uzasnekosiky.sk  slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a eshopom  HYPERLINK "http://www.uzasnekosiky.sk" www.uzasnekosiky.skPri parku 60900 26 Slovenský Grob. Osobou zodpovednou za prevádzku je Mgr. Mária Szabová, PhD. (uzasnekosiky@gmail.com).

Kontaktovať nás je možné buď prostredníctvom emailu uzasnekosiky@gmail.com alebo telefonicky na mobilnom čísle 0907227271 v pracovné dni od 8:00 do 15:30.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje:

- dodať správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky.

- dodať tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území EU.

Kupujúci sa zaväzuje:

- objednané predmety riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek nedostatkov tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi.

- zaplatiť pri prevzatí tovaru cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky, v opačnom prípade bude jeho objednávka zrušená.

Využitie zliav pri reklamných akciách

Nie je možné kombinovať a opakovane použiť zľavové kupóny a nárok na darček pri objednávkach, ktoré prichádzajú od jedného zákazníka počas trvania jednej akcie.

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený podľa zákona č. 102/2014 §7 ods.1 bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa vyššie uvedeného zákona. O odstúpení od zmluvy musí kupujúci predávajúceho informovať písomne a to e-mailom alebo listom.

Vrátenie tovaru do 60 dní

Do 60 dní je možné zásielku vrátiť bez udania dôvodu, avšak poštovné, či už pri kúpe alebo platené spätne, nehradíme.

Pri vrátení tovaru do 60 dní je potrebné zaslať spolu s tovarom i vytlačený a vyplnený Formulár spracovania vráteného tovaru, ktorý si môžete stiahnuť TU.

Tovar musí byť v originálnom balení a nesmie byť použitý. V prípade vrátenia tovaru, tovar nesmie byť vrátený na dobierku. Po prezretí vráteného tovaru, sumu vraciame späť poštovou poukážkou. Tovar nesmie byť používaný akýmkoľvek spôsobom.

Platové a dodacie podmienky

Za každý objednaný tovar sa platí pri prevzatí tovaru od kuriéra na dobierku. Doba dodania je pri každom tovare stanovená osobitne. Záväzná je vždy dlhšia doba dodania, ak sú v objednávke tovary s rôznou dobou dodania. Pri nepredvídateľných situáciách ako napríklad strata zásielky poštou, nedodržanie termínu dodania tovaru dodávateľom a pod., sa dodacia doba predlžuje na neurčito. Kupujúcemu bude tovar nahradený alebo po vyžiadaní mu budú vrátené peniaze.

Reklamačné podmienky

V prípade poškodeného, resp. samopoškodeného tovaru, alebo omylom poslaného iného druhu tovaru nás, prosíme,  do 7 dní od vzniku reklamačného prípadu kontaktujte e-mailom, v ktorom nám napíšte číslo objednávky a popis reklamácie. Pri odoslaní reklamovaného tovaru je potrebné priložiť aj vyplnený Formulár spracovania vráteného tovaru, ktorý si môžete stiahnuť TU. V najbližšej možnej dobe Vás budeme kontaktovať. Vaša reklamácia bude vybavená v zákonom stanovenej lehote. Pokiaľ zákazník nesplní všetky vyššie uvedené požiadavky, predávajúci nie je povinný dodržať zákonnú reklamačnú dobu 30 dní.

Reklamácie sa nevzťahujú na: poškodenie tovaru neodborným zásahom

Tovar si chráňte pred vplyvmi, ktoré by ho mohli poškodiť. A to pred vplyvmi rôznych prírodných živlov či neodborným použitím.

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Orgánom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Osobné údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

www.uzasnekosiky.sk  ,Pri parku 60, 900 26 Slovenský Grob.